Verkoopsvoorwaarden

Art 1 - Offerten

Alle offerten verbinden RAAK bvba slechts na schriftelijke bevestiging. Bij de opsplitsing van samengestelde prijsopgaven kunnen prijzen wijzigen. Tenzij anders vermeld, is een offerte 30 dagen geldig.

Art 2 - Rechten

De opdrachtgever wordt verondersteld daartoe gerechtigd te zijn. De opdrachtgever vrijwaart RAAK bvba mbt tot de opdracht tov alle derden. Tenzij anders overeengekomen blijven de creaties van RAAK bvba eigendom van RAAK bvba. Gebruik en reproductie kan enkel zoals vooraf schriftelijk overeengekomen.

Art 3 - Goedkeuring voor uitvoering

De opdrachtgever heeft recht op een prototype, testversie of proef zoals opgenomen in de offerte. De door de opdrachtgever ondertekende goedkeuring voor uitvoering ontslaat RAAK bvba van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot later vastgestelde fouten in de creatie.

Art 4 - Bewaring

Tenzij anders overeengekomen is RAAK bvba niet gehouden creaties en/of werkdossiers te bewaren.

Art 5 - Leveringstermijn

Alle opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Voor zover geen zware fout in hoofde van RAAK bvba aangetoond kan worden, kan een laattijdige levering niet geweigerd worden en zal deze nooit aanleiding geven tot schadevergoeding. Leveringstermijnen verlengen in de mate waarin de opdrachtgever in gebreke blijft gevraagde informatie te verstrekken. Verkorte leveringstermijnen op verzoek van de opdrachtgever leiden tot prijsherzieningen.

Art 6 - Klachten en verantwoordelijkheid

Elke klacht of protest moet gebeuren per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na oplevering of geweigerde oplevering. De verantwoordelijkheid van RAAK bvba is steeds beperkt tot de (gedeeltelijke) terugbetaling van de prijs voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht. RAAK bvba wijst elke verdere verantwoordelijkheid af, inclusief eventuele schade door haar creaties toegebracht aan personen of goederen.

Art 7 - Annulatie

Indien op vraag van de opdrachtgever de toegekende opdracht geschorst of geannuleerd wordt, zullen alleprestaties en gemaakte kosten op dat ogenblik gefactureerdworden. Dit bedrag zal forfaitair verhoogd worden met een annulatiekost van 25% op de totale prijs van de opdracht, maar zonder deze te overschrijden. Dergelijke annulatie of schorsing kan enkel per aangetekend schrijven.

Art 8 - Materialen van de opdrachtgever

RAAK bvba zal alle materialen van de opdrachtgever als een goed huisvader beheren en behandelen, doch wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid metbetrekking tot deze materialen af. Elk vervoer van deze materialen gebeurt voor risico van de opdrachtgever. Voor bewaring na beëindiging van de opdracht kan RAAK bvba kosten aanrekenen. Bij gebrek aan betaling van vervallen facturen kunnen deze materialen als waarborg en pand ingehouden worden.

Art 9 - Betaling

Tenzij anders overeengekomen wordt een voorschot van 30% gefactureerd bij plaatsing van de bestelling. Bij het voorstellen van prototype, testversie of proef wordt nogmaals 30% gefactureerd. Bij oplevering volgt het saldo. Facturen van RAAK bvba zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Elke verschuldigde som wordt op de vervaldag, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, verhoogd met een interest van 12%, een forfaitaire invorderingskost (10% of minimum 50,00€ per factuur) en eventuele gerechtelijke invorderingskosten. In geval van niet betaling op de vervaldag van één factuur, kan RAAK bvba betaling van alle openstaande bedragen eisen en kan zij alle lopende opdrachten staken of beëindigen, zonder verdere formaliteiten.

Art 10 - Bevoegdheid

In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. RAAK bvba zal zich tot het uiterste inspannen om meningsverschillen en disputen te voorkomen en zo mogelijk in der minne te regelen. Desnoods zullen enkel de Rechtbanken van het gebied waar RAAK bvba haar maatschappelijke zetel heeft, bevoegd zijn.